Terbium Nucleus 154Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  154Tb     65     89     0      

Terbium Nucleus 154Tb Layered View

154Tb

 

154Tb

Terbium Nucleus 154Tb Front View

154Tb

Terbium Nucleus 154Tb Back View

154Tb

Terbium Nucleus 154Tb Left View

154Tb

Terbium Nucleus 154Tb Right View