Terbium Nucleus 155Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  155Tb     65     90     3/2      

Terbium Nucleus 155Tb Layered View

155Tb

 

155Tb

Terbium Nucleus 155Tb Front View

155Tb

Terbium Nucleus 155Tb Back View

155Tb

Terbium Nucleus 155Tb Left View

155Tb

Terbium Nucleus 155Tb Right View