Terbium Nucleus 156Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  156Tb     65     91     -3      

Terbium Nucleus 156Tb Layered View

156Tb

 

156Tb

Terbium Nucleus 156Tb Front View

156Tb

Terbium Nucleus 156Tb Back View

156Tb

Terbium Nucleus 156Tb Left View

156Tb

Terbium Nucleus 156Tb Right View