Terbium Nucleus 157Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  157Tb     65     92     3/2      

Terbium Nucleus 157Tb Layered View

157Tb

 

157Tb

Terbium Nucleus 157Tb Front View

157Tb

Terbium Nucleus 157Tb Back View

157Tb

Terbium Nucleus 157Tb Left View

157Tb

Terbium Nucleus 157Tb Right View