Terbium Nucleus 161Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  161Tb     65     96     3/2      

Terbium Nucleus 161Tb Layered View

161Tb

 

161Tb

Terbium Nucleus 161Tb Front View

161Tb

Terbium Nucleus 161Tb Back View

161Tb

Terbium Nucleus 161Tb Left View

161Tb

Terbium Nucleus 161Tb Right View