Terbium Nucleus 162Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Tb     65     97     -1      

Terbium Nucleus 162Tb Layered View

162Tb

 

162Tb

Terbium Nucleus 162Tb Front View

162Tb

Terbium Nucleus 162Tb Back View

162Tb

Terbium Nucleus 162Tb Left View

162Tb

Terbium Nucleus 162Tb Right View