Terbium Nucleus 164Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  164Tb     65     99     5      

Terbium Nucleus 164Tb Layered View

164Tb

 

164Tb

Terbium Nucleus 164Tb Front View

164Tb

Terbium Nucleus 164Tb Back View

164Tb

Terbium Nucleus 164Tb Left View

164Tb

Terbium Nucleus 164Tb Right View