Osmium Nucleus 182Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  182Os     76     106     0      

Osmium Nucleus 182Os Layered View

182Os

 

182Os

Osmium Nucleus 182Os Front View

182Os

Osmium Nucleus 182Os Back View

182Os

Osmium Nucleus 182Os Left View

182Os

Osmium Nucleus 182Os Right View