Osmium Nucleus 183mOs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  183mOs     76     107     -1/2      

Osmium Nucleus 183mOs Layered View

183mOs

 

183mOs

Osmium Nucleus 183mOs Front View

183mOs

Osmium Nucleus 183mOs Back View

183mOs

Osmium Nucleus 183mOs Left View

183mOs

Osmium Nucleus 183mOs Right View