Osmium Nucleus 189mOs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  189mOs     76     113     -9/2      

Osmium Nucleus 189mOs Layered View

189mOs

 

189mOs

Osmium Nucleus 189mOs Front View

189mOs

Osmium Nucleus 189mOs Back View

189mOs

Osmium Nucleus 189mOs Left View

189mOs

Osmium Nucleus 189mOs Right View