Osmium Nucleus 191mOs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  191mOs     76     115     -3/2      

Osmium Nucleus 191mOs Layered View

191mOs

 

191mOs

Osmium Nucleus 191mOs Front View

191mOs

Osmium Nucleus 191mOs Back View

191mOs

Osmium Nucleus 191mOs Left View

191mOs

Osmium Nucleus 191mOs Right View