Osmium Nucleus 192mOs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  192mOs     76     116     -10      

Osmium Nucleus 192mOs Layered View

192mOs

 

192mOs

Osmium Nucleus 192mOs Front View

192mOs

Osmium Nucleus 192mOs Back View

192mOs

Osmium Nucleus 192mOs Left View

192mOs

Osmium Nucleus 192mOs Right View