Osmium Nucleus 170Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  170Os     76     94     0      

Osmium Nucleus 170Os Layered View

170Os

 

170Os

Osmium Nucleus 170Os Front View

170Os

Osmium Nucleus 170Os Back View

170Os

Osmium Nucleus 170Os Left View

170Os

Osmium Nucleus 170Os Right View