Thallium Nucleus 181Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  181Tl     81     100     1/2      

Thallium Nucleus 181Tl Layered View

181Tl

 

181Tl

Thallium Nucleus 181Tl Front View

181Tl

Thallium Nucleus 181Tl Back View

181Tl

Thallium Nucleus 181Tl Left View

181Tl

Thallium Nucleus 181Tl Right View