Thallium Nucleus 182Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  182Tl     81     101     -2      

Thallium Nucleus 182Tl Layered View

182Tl

 

182Tl

Thallium Nucleus 182Tl Front View

182Tl

Thallium Nucleus 182Tl Back View

182Tl

Thallium Nucleus 182Tl Left View

182Tl

Thallium Nucleus 182Tl Right View