Thallium Nucleus 184Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  184Tl     81     103     -2      

Thallium Nucleus 184Tl Layered View

184Tl

 

184Tl

Thallium Nucleus 184Tl Front View

184Tl

Thallium Nucleus 184Tl Back View

184Tl

Thallium Nucleus 184Tl Left View

184Tl

Thallium Nucleus 184Tl Right View