Thallium Nucleus 185Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185Tl     81     104     1/2      

Thallium Nucleus 185Tl Layered View

185Tl

 

185Tl

Thallium Nucleus 185Tl Front View

185Tl

Thallium Nucleus 185Tl Back View

185Tl

Thallium Nucleus 185Tl Left View

185Tl

Thallium Nucleus 185Tl Right View