Thallium Nucleus 185mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  185mTl     81     104     -9/2      

Thallium Nucleus 185mTl Layered View

185mTl

 

185mTl

Thallium Nucleus 185mTl Front View

185mTl

Thallium Nucleus 185mTl Back View

185mTl

Thallium Nucleus 185mTl Left View

185mTl

Thallium Nucleus 185mTl Right View