Thallium Nucleus 187Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  187Tl     81     106     1/2      

Thallium Nucleus 187Tl Layered View

187Tl

 

187Tl

Thallium Nucleus 187Tl Front View

187Tl

Thallium Nucleus 187Tl Back View

187Tl

Thallium Nucleus 187Tl Left View

187Tl

Thallium Nucleus 187Tl Right View