Thallium Nucleus 194Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  194Tl     81     113     -2      

Thallium Nucleus 194Tl Layered View

194Tl

 

194Tl

Thallium Nucleus 194Tl Front View

194Tl

Thallium Nucleus 194Tl Back View

194Tl

Thallium Nucleus 194Tl Left View

194Tl

Thallium Nucleus 194Tl Right View