Thallium Nucleus 195mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  195mTl     81     114     -9/2      

Thallium Nucleus 195mTl Layered View

195mTl

 

195mTl

Thallium Nucleus 195mTl Front View

195mTl

Thallium Nucleus 195mTl Back View

195mTl

Thallium Nucleus 195mTl Left View

195mTl

Thallium Nucleus 195mTl Right View