Thallium Nucleus 196mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  196mTl     81     115     7      

Thallium Nucleus 196mTl Layered View

196mTl

 

196mTl

Thallium Nucleus 196mTl Front View

196mTl

Thallium Nucleus 196mTl Back View

196mTl

Thallium Nucleus 196mTl Left View

196mTl

Thallium Nucleus 196mTl Right View