Thallium Nucleus 198Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  198Tl     81     117     -2      

Thallium Nucleus 198Tl Layered View

198Tl

 

198Tl

Thallium Nucleus 198Tl Front View

198Tl

Thallium Nucleus 198Tl Back View

198Tl

Thallium Nucleus 198Tl Left View

198Tl

Thallium Nucleus 198Tl Right View