Thallium Nucleus 199mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  199mTl     81     118     -9/2      

Thallium Nucleus 199mTl Layered View

199mTl

 

199mTl

Thallium Nucleus 199mTl Front View

199mTl

Thallium Nucleus 199mTl Back View

199mTl

Thallium Nucleus 199mTl Left View

199mTl

Thallium Nucleus 199mTl Right View