Thallium Nucleus 201Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  201Tl     81     120     1/2      

Thallium Nucleus 201Tl Layered View

201Tl

 

201Tl

Thallium Nucleus 201Tl Front View

201Tl

Thallium Nucleus 201Tl Back View

201Tl

Thallium Nucleus 201Tl Left View

201Tl

Thallium Nucleus 201Tl Right View