Thallium Nucleus 202Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202Tl     81     121     -2      

Thallium Nucleus 202Tl Layered View

202Tl

 

202Tl

Thallium Nucleus 202Tl Front View

202Tl

Thallium Nucleus 202Tl Back View

202Tl

Thallium Nucleus 202Tl Left View

202Tl

Thallium Nucleus 202Tl Right View