Thallium Nucleus 203mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203mTl     81     122     25/2      

Thallium Nucleus 203mTl Layered View

203mTl

 

203mTl

Thallium Nucleus 203mTl Front View

203mTl

Thallium Nucleus 203mTl Back View

203mTl

Thallium Nucleus 203mTl Left View

203mTl

Thallium Nucleus 203mTl Right View