Thallium Nucleus 207mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  207mTl     81     126     -11/2      

Thallium Nucleus 207mTl Layered View

207mTl

 

207mTl

Thallium Nucleus 207mTl Front View

207mTl

Thallium Nucleus 207mTl Back View

207mTl

Thallium Nucleus 207mTl Left View

207mTl

Thallium Nucleus 207mTl Right View