Thallium Nucleus 208Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  208Tl     81     127     5      

Thallium Nucleus 208Tl Layered View

208Tl

 

208Tl

Thallium Nucleus 208Tl Front View

208Tl

Thallium Nucleus 208Tl Back View

208Tl

Thallium Nucleus 208Tl Left View

208Tl

Thallium Nucleus 208Tl Right View