Thallium Nucleus 210Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  210Tl     81     129     5      

Thallium Nucleus 210Tl Layered View

210Tl

 

210Tl

Thallium Nucleus 210Tl Front View

210Tl

Thallium Nucleus 210Tl Back View

210Tl

Thallium Nucleus 210Tl Left View

210Tl

Thallium Nucleus 210Tl Right View