Thallium Nucleus 177Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  177Tl     81     96     1/2      

Thallium Nucleus 177Tl Layered View

177Tl

 

177Tl

Thallium Nucleus 177Tl Front View

177Tl

Thallium Nucleus 177Tl Back View

177Tl

Thallium Nucleus 177Tl Left View

177Tl

Thallium Nucleus 177Tl Right View