Thallium Nucleus 179Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179Tl     81     98     1/2      

Thallium Nucleus 179Tl Layered View

179Tl

 

179Tl

Thallium Nucleus 179Tl Front View

179Tl

Thallium Nucleus 179Tl Back View

179Tl

Thallium Nucleus 179Tl Left View

179Tl

Thallium Nucleus 179Tl Right View