Thallium Nucleus 179mTl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179mTl     81     98     -9/2      

Thallium Nucleus 179mTl Layered View

179mTl

 

179mTl

Thallium Nucleus 179mTl Front View

179mTl

Thallium Nucleus 179mTl Back View

179mTl

Thallium Nucleus 179mTl Left View

179mTl

Thallium Nucleus 179mTl Right View