Thallium Nucleus 180Tl

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  180Tl     81     99     0      

Thallium Nucleus 180Tl Layered View

180Tl

 

180Tl

Thallium Nucleus 180Tl Front View

180Tl

Thallium Nucleus 180Tl Back View

180Tl

Thallium Nucleus 180Tl Left View

180Tl

Thallium Nucleus 180Tl Right View