Protactinium Nucleus 217mPa

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  217mPa     91     126     29/2      

Protactinium Nucleus 217mPa Layered View

217mPa

 

217mPa

Protactinium Nucleus 217mPa Front View

217mPa

Protactinium Nucleus 217mPa Back View

217mPa

Protactinium Nucleus 217mPa Left View

217mPa

Protactinium Nucleus 217mPa Right View