Neon Nucleus 21Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  21Ne     10     11     3/2     Stable  

Neon Nucleus 21Ne Layered View

21Ne

 

21Ne

Neon Nucleus 21Ne Front View

21Ne

Neon Nucleus 21Ne Back View

21Ne

Neon Nucleus 21Ne Left View

21Ne

Neon Nucleus 21Ne Right View