Neon Nucleus 23Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  23Ne     10     13     5/2      

Neon Nucleus 23Ne Layered View

23Ne

 

23Ne

Neon Nucleus 23Ne Front View

23Ne

Neon Nucleus 23Ne Back View

23Ne

Neon Nucleus 23Ne Left View

23Ne

Neon Nucleus 23Ne Right View