Neon Nucleus 26Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  26Ne     10     16     0      

Neon Nucleus 26Ne Layered View

26Ne

 

26Ne

Neon Nucleus 26Ne Front View

26Ne

Neon Nucleus 26Ne Back View

26Ne

Neon Nucleus 26Ne Left View

26Ne

Neon Nucleus 26Ne Right View