Neon Nucleus 27Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  27Ne     10     17     3/2      

Neon Nucleus 27Ne Layered View

27Ne

 

27Ne

Neon Nucleus 27Ne Front View

27Ne

Neon Nucleus 27Ne Back View

27Ne

Neon Nucleus 27Ne Left View

27Ne

Neon Nucleus 27Ne Right View