Neon Nucleus 32Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  32Ne     10     22     0      

Neon Nucleus 32Ne Layered View

32Ne

 

32Ne

Neon Nucleus 32Ne Front View

32Ne

Neon Nucleus 32Ne Back View

32Ne

Neon Nucleus 32Ne Left View

32Ne

Neon Nucleus 32Ne Right View