Neon Nucleus 34Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  34Ne     10     24     0      

Neon Nucleus 34Ne Layered View

34Ne

 

34Ne

Neon Nucleus 34Ne Front View

34Ne

Neon Nucleus 34Ne Back View

34Ne

Neon Nucleus 34Ne Left View

34Ne

Neon Nucleus 34Ne Right View