Neon Nucleus 16Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  16Ne     10     6     0      

Neon Nucleus 16Ne Layered View

16Ne

 

16Ne

Neon Nucleus 16Ne Front View

16Ne

Neon Nucleus 16Ne Back View

16Ne

Neon Nucleus 16Ne Left View

16Ne

Neon Nucleus 16Ne Right View