Neon Nucleus 19Ne

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  19Ne     10     9     1/2      

Neon Nucleus 19Ne Layered View

19Ne

 

19Ne

Neon Nucleus 19Ne Front View

19Ne

Neon Nucleus 19Ne Back View

19Ne

Neon Nucleus 19Ne Left View

19Ne

Neon Nucleus 19Ne Right View