Silicon Nucleus 26Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  26Si     14     12     0      

Silicon Nucleus 26Si Layered View

26Si

 

26Si

Silicon Nucleus 26Si Front View

26Si

Silicon Nucleus 26Si Back View

26Si

Silicon Nucleus 26Si Left View

26Si

Silicon Nucleus 26Si Right View