Silicon Nucleus 27Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  27Si     14     13     5/2      

Silicon Nucleus 27Si Layered View

27Si

 

27Si

Silicon Nucleus 27Si Front View

27Si

Silicon Nucleus 27Si Back View

27Si

Silicon Nucleus 27Si Left View

27Si

Silicon Nucleus 27Si Right View