Silicon Nucleus 28Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  28Si     14     14     0     Stable  

Silicon Nucleus 28Si Layered View

28Si

 

28Si

Silicon Nucleus 28Si Front View

28Si

Silicon Nucleus 28Si Back View

28Si

Silicon Nucleus 28Si Left View

28Si

Silicon Nucleus 28Si Right View