Silicon Nucleus 29Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  29Si     14     15     1/2     Stable  

Silicon Nucleus 29Si Layered View

29Si

 

29Si

Silicon Nucleus 29Si Front View

29Si

Silicon Nucleus 29Si Back View

29Si

Silicon Nucleus 29Si Left View

29Si

Silicon Nucleus 29Si Right View