Silicon Nucleus 31Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  31Si     14     17     3/2      

Silicon Nucleus 31Si Layered View

31Si

 

31Si

Silicon Nucleus 31Si Front View

31Si

Silicon Nucleus 31Si Back View

31Si

Silicon Nucleus 31Si Left View

31Si

Silicon Nucleus 31Si Right View