Silicon Nucleus 32Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  32Si     14     18     0      

Silicon Nucleus 32Si Layered View

32Si

 

32Si

Silicon Nucleus 32Si Front View

32Si

Silicon Nucleus 32Si Back View

32Si

Silicon Nucleus 32Si Left View

32Si

Silicon Nucleus 32Si Right View