Silicon Nucleus 33Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  33Si     14     19     3/2      

Silicon Nucleus 33Si Layered View

33Si

 

33Si

Silicon Nucleus 33Si Front View

33Si

Silicon Nucleus 33Si Back View

33Si

Silicon Nucleus 33Si Left View

33Si

Silicon Nucleus 33Si Right View